۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اسلايدر كوچك هدر » اقتصادی » عناوین اصلی
  • شناسه : 3129
  • ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۸:۱۲
  • 116 بازدید
  • ارسال توسط :

آگهی مزایده نوبت اول

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره۶۹ – ۹۱/۱۱/۳۱ و اجرائیه شماره ۹۱۱۰۴۲۰۲۲۰۰۳۰۵ – ۹۱/۱۱/۱۷ از شعبه دهم دادگاه حقوقی تهران و اجرائیه شماره ۹۲۱۰۴۲۰۲۲۹۵۰۰۱۴۰ – ۹۲/۵/۶ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران محکوم علیه علیرضا فرجی فرزند حشمت اله در پرونده های اجرایی به کلاسه های ۹۲۰۱۸۰ / ج/ ارجاعی محکوم گردیده جمعاً به پرداخت […]

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره۶۹ – ۹۱/۱۱/۳۱ و اجرائیه شماره ۹۱۱۰۴۲۰۲۲۰۰۳۰۵ – ۹۱/۱۱/۱۷ از شعبه دهم دادگاه حقوقی تهران و اجرائیه شماره ۹۲۱۰۴۲۰۲۲۹۵۰۰۱۴۰ – ۹۲/۵/۶ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران محکوم علیه علیرضا فرجی فرزند حشمت اله در پرونده های اجرایی به کلاسه های ۹۲۰۱۸۰ / ج/ ارجاعی محکوم گردیده جمعاً به پرداخت مبلغ۴/۶۳۴/۸۰۳/۷۳۲ ریال بابت اصل خواسته و تأخیر تأدیه جمعاً و مبلغ ۴۸/۹۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و پرداخت حقو الوکاله وکیل طبق تعرفه به میزان ۴۲/۳۰۰/۰۰۰ریال درحق محکوم له ابوالفضل کیان مهر فرزند مصطفی و پرداخت جمعاً مبلغ ۱۲۴/۵۹۵/۵۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا محکوم له در راستای استیفای محکوم به تقاضای توقیف املاک محکوم علیه را نموده است که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل کارشناسی ارزیابی گردیده است که شامل هفت واحد آپارتمان به پلاکهای ثبتی۸۱۵۰ /۱۱۱ الی ۱۱۱/۸۱۵۶ که در ورامین خیابان طالقانی ۲۰ متری رسالت پلاک ۱۱ واقع بوده و ملک مورد نظر با قدمت حدود ۶ سال ساخت و نمای سنگ و موقعیت شمالی در ۵ طبقه ساخته شده است که پارکینگ بصورت رمپ از زمین پایین تر اجرا شده و واحدهای مسکونی در چهار طبقه و هفت واحد ساخته شده و فاقد آسانسور و وضعیت ثبتی موجر هر کدام از واحدها به تفصیل در ذیل اشاره شده است:

۱- واحد طبقه همکف (پلاک ثبتی۸۱۵۰/ ۱۱۱):

وضعیت ثبتی:

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت هفتاد و چهار متر و بیست و یک صدم متر مربع (۲۱/ ۷۴ متر مربع) قطعه دو تفکیکی پلاک ثبتی هشت هزار و یکصد و پنجاه فرعی از یکصد و یازده اصلی مفروز و مجزا شده از چهارهزار و پنجاه و هفت فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش بهنام وسط ورامین که ذیل ثبت ۸۶۵۵۰۲ صفحه ۱۵۸ دفتر ۱۸۰ در تاریخ  ۱۳۸۹/۶/۱۶سند تک برگی با شماره سریال ۳۱۸۲۱۱ الف ۸۹ ثبت و صادر گردیده است. ملک مزبور دارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری می باشد و بر طبق نامه شماره ۹۱۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۸/۸ اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین بازداشت شده است.

– وضعیت موجود:

آپارتمان مورد نظر در طبقه همکف و ضلع شمالی واقع شده دارای یک اتاق، سالن پذیرایی، آشپزخانه اوپن و حمام است و سرویس بهداشتی در حیاط واقع شده است. فضای حیاط در قسمت شمالی قرار گرفته و از سالن پذیرایی امکان تردد بدانجا میسر است. پوشش کف سالن پذیرایی و آشپزخانه و حمام سرامیک و اتاق خواب موزائیک و پوشش دیوار سالن پذایریی و اتاق خواب رنگ و آشپزخانه و حمام سرامیک است. واحد فوق دارای کنتور برق و کنتور گاز شهری مجزا و انشعاب آب شرب می باشد.

۲- واحد شمالی طبقه اول (پلاک ثبتی۸۱۵۱ /۱۱۱):

– وضعیت ثبتی:

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت هشتاد و چهار متر و نود و نه صدم مترمربع (۸۴/۹۹ مترمربع) قطعه سه تفکیکی پلاک ثبتی هشت هزار و یکصد و پنجاه و یک فرعی از یکصد و یازده اصلی مفروز و مجزا شده از چهار هزار و پنجاه و هفت فرعی واقع در بخش بهنام وسط ورامین که ذیل ثبت ۸۶۵۵۰۳ صفحه ۱۶۱ دفتر ۱۸۰ در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۶ سند تک برگی با شماره سریال ۳۱۸۲۱۲ الف ۸۹ ثبت و صادر گردیده است ملک مزبور منضم به یک واحد پارکینگ و یک باب انباری بوده و بر طبق نامه شماره ۹۱۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۸ اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین بازداشت شده است.

– وضعیت موجود:

آپارتمان مورد نظر در ضلع شمالی طبقه اول واقع شده دارای دو اطاق خواب، سالن پذیرایی، آشپزخانه اوپن و حمام و سرویس بهداشتی است. پوشش کف سالن پذیرایی، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی سرامیک و اتاق خوابها موزائیک و پوشش دیوار سالن پذیرایی و اتاق خوابها کاغذ دیواری و آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی سرامیک است. واحد مذکور دارای کنتور برق و کنتور گاز شهری مجزا و انشعاب آب شرب می باشد.

۳- واحد جنوبی طبقه اول (پلاک ثبتی۸۱۵۲ /۱۱۱):

– وضعیت ثبتی:

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت یکصد و بیست متر و هفتاد و نه صدم مترمربع (۱۲۰/۷۹متر مربع) قطعه چهار تفکیکی پلاک ثبتی هشت هزار و یکصد و پنجاه و دو فرعی از یکصد و یازده اصلی مفروز و مجزا شده از چهار هزار و پنجاه و هفت فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش بهنام وسط ورامین که ذیل ثبت ۸۶۵۵۰۴ صفحه۱۶۴ در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۶سند تک برگی با شماره سریال ۳۱۸۲۱۳ الف ۸۹ ثبت و صادر گردیده است و بر طبق نامه شماره ۹۱۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۸/۸اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین بازداشت شده است.

– وضعیت موجود:

آپارتمان مذکور در ضلع جنوبی طبقه اول واقع شده و دارای دو اتاق خواب سالن پذیرایی آشپزخانه اوپن و حمام و سرویس بهداشتی است. پوشش کف سالن پذیرایی، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی سرامیک و اتاق خوابها موزائیک و پوشش دیوار سالن پذایریی و اتاق خوابها رنگ و آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی سرامیک است. واحد مزبور دارای کنتور برق و کنتور گاز شهری مجزا و انشعاب آب شرب می باشد.

۴- واحد شمالی طبقه دوم (پلاک ثبتی۸۱۵۳ /۱۱۱):

– وضعیت ثبتی:

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت هشتاد و چهار متر و هشتاد و هفت صدم مترمربع (۸۴/۸۷ مترمربع) قطعه پنج تفکیکی پلاک ثبتی هشت هزار و یکصد و پنجاه و یک فرعی از یکصد و یازده اصلی مفروز و مجزا شده از چهار هزار و پنجاه و هفت فرعی واقع در بخش بهنام وسط ورامین که ذیل ثبت ۸۶۵۵۰۵ صفحه ۱۶۷ دفتر ۱۸۰ در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۶سند تک برگی با شماره سریال ۳۱۸۲۱۴ الف ۸۹ ثبت و صادر گردیده است و مطابق نامه شماره ۹۱۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۸اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین بازداشت شده است.

– وضعیت موجود:

آپارتمان مورد نظر در ضلع شمالی طبقه دوم واقع شده و دارای دو اتاق خواب سالن پذیرایی آشپزخانه اوپن و حمام و سرویس بهداشتی است. پوشش کف سالن پذیرایی، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی سرامیک و اتاق خوابها موزائیک و پوشش دیوار سالن پذایریی و اتاق خوابها رنگ و آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی سرامیک است. واحد مورد اشاره دارای کنتور برق و کنتور گاز شهری مجزا و انشعاب آب شرب می باشد.

۵- واحد جنوبی طبقه دوم (پلاک ثبتی۸۱۵۴ /۱۱۱):

– وضعیت ثبتی:

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت یکصد و بیست متر و شصت و هفت صدم متر مربع (۱۲۰/۶۷متر مربع) قطعه شش تفکیکی پلاک ثبتی هشت هزار و یکصد و پنجاه و چهار فرعی از یکصد و یازده اصلی مفروز و مجزا شده از چهارهزار و پنجاه و هفت فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش بهنام وسط ورامین که ذیل ثبت ۸۶۵۵۰۶ صفحه ۱۷۰ و دفتر ۱۸۰ در تاریخ ۸۹/۵/۱۶سند تک برگی با شماره سریال ۳۱۸۲۱۵ الف ۸۹ ثبت و صادر گردیده است. و دارای یک باب انباری و یک واحد پارکینگ بود و براساس نامه شماره ۹۱۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۸/۸ اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین بازداشت گردیده است.

– وضعیت موجود:

آپارتمان فوق با مساحت ۱۲۰/۶۷مترمربع واقع در قسمت جنوبی طبقه دوم دارای دو اطاق خواب، سالن پذیرایی، آشپزخانه اوپن، حمام و سرویس بهداشتی است. پوشش کف سالن پذیرایی، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی سرامیک و اتاق خوابها موزائیک و پوشش دیوار سالن پذایریی و اتاق خوابها رنگ و آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی سرامیک است. واحد مزبور دارای یک واحد انباری و یک باب پارکینگ است. واحد فوق دارای کنتور برق و کنتور گاز شهری مجزا و انشعاب آب شرب می باشد.

۶- واحد شمالی طبقه سوم (پلاک ثبتی۸۱۵۵ /۱۱۱):

– وضعیت ثبتی:

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت هشتاد و چهارمتر و هفتاد و پنج صدم مترمربع (۸۴/۷۵تر مربع) قطعه هفت تفکیکی پلاک ثبتی هشت هزار و یکصد و پنجاه فرعی از یکصد و یازده اصلی مفروز و مجزا شده از چهارهزار و پنجاه و هفت فرعی به انضمام یک باب انباری و یک واحد پارکینگ واقع در بخش بهنام وسط ورامین که ذیل ثبت ۸۶۵۵۰۷ صفحه ۱۷۳ دفتر ۱۸۰ در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۶ سند تک برگی با شماره سریال ۳۱۸۲۱۶ الف ۸۹ ثبت و صادر گردیده است. و مطابق نامه شماره ۹۱۲۲ مورخ ۹۰/۸/۸ اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین بازداشت شده است.

– وضعیت موجود:

آپارتمان فوق الذکر با مساحت ۸۴/۷۵مترمربع در ضلع شمالی طبقه سوم واقع شده است. دارای دو اطاق خواب، سالن پذیرایی، آشپزخانه اوپن، حمام و سرویس بهداشتی می باشد. پوشش کف سالن پذیرایی، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی سرامیک و اتاق خوابها موزائیک و پوشش دیوار سالن پذایریی و اتاق خوابها کاغذ دیواری و آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی تا سقف سرامیک است. واحد مذکور دارای کنتور برق و کنتور گاز شهری مجزا و انشعاب آب شرب می باشد.

۷- واحد جنوبی طبقه سوم (پلاک ثبتی۸۱۵۶ /۱۱۱)

– وضعیت ثبتی:

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی به مساحت یکصد و بیست متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع (۱۲۰/۵۵ متر مربع) قطعه هشت تفکیکی پلاک ثبتی هشت هزار و یکصد و پنجاه و شش فرعی از یکصد و یازده اصلی مفروز و مجزا شده از چهار هزار و پنجاه و هفت فرعی واقع در بخش بهنام وسط ورامین که ذیل ثبت ۸۶۵۵۰۸ صفحه ۱۷۶ دفتر ۱۸۰ در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۶ سند تک برگی با شماره سریال ۳۱۸۲۱۷ الف ۸۹ ثبت گردیده است.

– وضعیت موجود:

آپارتمان فوق با مساحت ۱۲۰/۵۵ مترمربع واقع در قسمت جنوبی طبقه سوم دارای دو اتاق خواب، سالن پذیرایی، آشپزخانه اوپن، حمام و سرویس بهداشتی است. پوشش کف سالن پذیرایی، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی سرامیک و اتاق خوابها موزائیک و پوشش دیوار سالن پذایریی و اتاق خوابها رنگ و آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی تا سقف سرامیک است. واحد مورد نظر دارای کنتور برق و کنتور گاز شهری مجزا و انشعاب آب شرب می باشد.

که ملکهای فوق بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی های شامل عوارض شهرداری و بدهی مالیاتی و نیز بدون داشتن دیون مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و موانع قانونی جهت نقل و انتقالات ثبتی و غیره می باشد:

۱- واحد طبقه همکف با مساحت ۲۱/۷۴ مترمربع بانضمام پارکینگ و انباری مبلغ ۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل هشتاد و دو میلیون تومان.

۲- واحد شمالی طبقه اول به مساحت ۸۴/۹۹مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری مبلغ ۹۳۹/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل نود و سه میلیون و نهصد هزار تومان.

۳- واحد جنوبی طبقه اول به مساحت ۱۲۰/۷۹مترمربع مبلغ ۱/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و هیجده میلیون تومان.

۴- واحد شمالی طبقه دوم به مساحت ۸۴/۸۷متر مربع مبلغ ۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل هشتاد و چهار میلیون تومان.

۵- واحد جنوبی طبقه دوم به مساحت ۱۲۰/۶۷مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و بیست میلیون تومان.

۶- واحد شمالی طبقه سوم به مساحت ۸۴/۷۵مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری مبلغ ۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هشتاد و چهار میلیون تومان.

۷- واحد جنوبی طبقه سوم به مساحت ۱۲۰/۵۵مترمربع مبلغ ۱/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و دوازده میلیون تومان.

و مقرر گردید ملک فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۴از ساعت ۱۱ الی ۱۲ واقع در اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری واریز نماید در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از ملک مورد نظر بازدید نمایند./ ق۲۹/۳

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی دادگاه ورامین – باختر

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*